กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลขอบคุณสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน มา โงะ โค โระ 2011 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

วารสารสู่ความสุข