กลุ่มต้นกล้าแห่งสันติภาพจัดกิจกรรม “สร้างสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงจิตใจ”

| สันติภาพ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 กลุ่มต้นกล้าแห่งสันติภาพ ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง ได้จัดกิจกรรมสันติภาพ ในหัวข้อ “สร้างสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงจิตใจ” ณ บ้านหทัยการุณย์ ศูนย์สงเคราะห์เด็ก มิสซังโรมันคาทอลิก จ.ฉะเชิงเทรา ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ฐาน คือ การไม่ใช้ความรุนแรงกับระเบิดนิวเคลียร์ และการศึกษากับสันติภาพ ซึ่งงานในครั้งนี้ยังได้มีการเปิดมินิคอนเสิร์ต ของวงดนตรี Kudoku Band อีกด้วย

วารสารสู่ความสุข