ก่อตั้งกลุ่มโอโจไกตะวันออก

| พุทธธรรม

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดประชุมก่อตั้งกลุ่มโอโจไก ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก นับเป็นอาคารสมาคมฯ แห่งล่าสุดที่มีกลุ่มกิจกรรมโอโจไกเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งกลุ่มโอโจไกก่อตั้งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2552

วารสารสู่ความสุข