งานวัฒนธรรมรวมภาคกลาง 2011

| วัฒนธรรม

วันที่ 6, 13 และ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รวมภาคกลางจัดงานวัฒนธรรมฉลองชัยรุ่งอรุณของศตวรรษแห่งมนุษยนิยม ณ จังหวัดนครปฐม ชัยนาท และลพบุรี

  • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
  • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี
วารสารสู่ความสุข