สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สถาบันปรัชญาตะวันออก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก จัดนิทรรศการทางประวัติศาสตร์และปรัชญาพุทธศาสนา ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมสังคมไทยสู่ความสมานฉันท์และสันติภาพ

| ประชาสัมพันธ์, พุทธธรรม

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมีนายชิเงกิ โคบายาชิ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก นายอากิระ คิริงายะ ผู้อำนวยการสถาบันปรัชญาตะวันออก และนายนวรัตน์ ชิโนมี ผู้อำนวยการสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว”

นิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรฯ นี้ จัดทำขึ้นโดยสถาบันปรัชญาตะวันออก (The Institute of Oriental Philosophy) โดยความร่วมมือกับสมาคมโซคาสากล (Soka Gakkai International) เพื่อเผยแพร่แนวคิดแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวตามที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรทางพุทธศาสนา ชื่อ “สัทธรรม
ปุณฑริกสูตร” นิทรรศการนี้จัดขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 2007 และได้จัดแสดงมาแล้วกว่า 28 แห่ง ใน 14 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย มาเก๊า สเปน เนปาล บราซิล ศรีลังกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ และ เปรู

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรฯ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นายนวรัตน์ ชิโนมี ผู้อำนวยการสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า “ด้วยทางสมาคมฯ เล็งเห็นความสำคัญของนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรฯ ว่าเป็นนิทรรศการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายประเทศทั่วโลก มีความโดดเด่นในการแสดงแนวคิดมนุษยนิยม อันเป็นแนวความคิดแห่งการเคารพในศักยภาพของชีวิตมนุษย์แต่ละคน ๆ อันจะนำมาซึ่งสันติภาพและความกลมเกลียวในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ สามารถทำให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนได้ อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาผ่านมิติทางวัฒนธรรม จิตรกรรม ภาษา และศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เดินเรื่องราวตลอดเส้นทางสายไหม ‘หนึ่งในมรดกโลก’ ทางสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจึงได้ขอความอนุเคราะห์สถาบันปรัชญาตะวันออก นำนิทรรศการนี้มาจัดแสดงที่ประเทศไทย”

งานนิทรรศการครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สถาบันปรัชญาตะวันออก กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก ได้กล่าวถึงการเป็นผู้ร่วมจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ว่า “การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวไทยจะได้ศึกษาทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อคำสอนทางพุทธศาสนาในทุกมิติ ผ่านการนำเสนอข้อมูลหลักฐานที่ได้รวบรวมจากสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งล้ำค่า ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเล็งเห็นว่า การจัดงานนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรฯ นี้ จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านพุทธศาสนาให้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในแง่การสนับสนุนให้เกิดการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วยอีกประการหนึ่ง”

ด้าน นายอากิระ คิริงายะ ผู้อำนวยการสถาบันปรัชญาตะวันออก ในฐานะผู้ร่วมจัดงานนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรฯ ซึ่งได้จัดแสดงมาแล้วมากถึง 28 แห่งทั่วโลก กล่าวแนะนำว่า “สถาบันปรัชญาตะวันออก (The Institute of Oriental Philosophy) นั้น ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล โดยสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้าวิจัยศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในเอเชียในปัจจุบัน ซึ่งได้ทำการค้นคว้าวิจัย “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” เป็นหลัก พร้อมกับเผยแพร่แนวคิดสันติภาพนิยมและมนุษยนิยมของพุทธศาสนา และมุ่งแก้ไข “ปัญหาของมนุษยชาติ จนถึงวันนี้ ต้นฉบับสัทธรรมปุณฑริกสูตรฉบับถ่ายสำเนาและฉบับอักษรโรมัน ได้ตีพิมพ์แล้ว 17 รายการ และยังได้จัดแสดงนิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้ในหลายประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้ มีผู้เข้าชมมากกว่า 600,000 คน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 15 ที่จัดนิทรรศการนี้”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ว่า “การที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมงานกับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และองค์กรทางศาสนา จัดนิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” ในประเทศไทย หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการจัดแสดงระดับโลกมาแล้วหลายแห่งนั้น เป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ศึกษา เรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรทางพุทธศาสนา “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม มีความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นิทรรศการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และศิลปกรรมอันงดงาม บนเส้นทางสายไหม หนึ่งในมรดกโลกที่คนไทยควรหาโอกาสเข้ามาชมและศึกษาเรียนรู้”

นิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 – 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ สมาคมสร้างคุณค่า
ในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ถนนติวานนท์) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.sgt.or.th/lotus-sutra-exhibition/

วารสารสู่ความสุข