ประกาศงดใช้อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ และงดรายการเรียนธรรมกับคุณนางาโอกะ

| ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากขณะนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 60 วัน บังคับใช้ในพื้นที่ที่มีการประกาศ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอยู่ในขณะนี้ คือ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ เฉพาะ อ.บางพลี และ จ.ปทุมธานี เฉพาะ อ.ลาดหลุมแก้ว และรวมถึงสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่ต่าง ๆ ขณะนี้

ทางสมาคมฯ ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสมาชิกทุก ๆ ท่านเป็นสำคัญ จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือและปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. รายการต่าง ๆ ที่จัดที่สมาคมฯ สาขาวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ขอให้งดการใช้อาคารไปก่อนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของสมาชิก ในช่วงเวลานี้ทางสมาคมฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จะแจ้งให้ทราบถึงการใช้อาคารสมาคมฯ และดำเนินกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ต่อไป
  • รายการชมวีดีโอคำชี้นำของ อ.อิเคดะ ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม ที่สมาคมฯ สาขาวิทยุ ของดการจัด ซึ่งสมาชิกในพื้นที่รวมภาค 2 3 4 สามารถเข้ารายการนี้ได้ที่อาคารสมาคมฯ สาขาธนบุรี เวลา 18.30 น.
  • รายการสวดมนต์วันพุธที่ 29 มกราคมของฝ่ายผู้ใหญ่หญิงที่สมาคมฯ สาขาวิทยุของดการจัด ซึ่งสมาชิกในพื้นที่รวมภาค 2 3 4 สามารถเข้ารายการนี้ไีด้ที่อาคารสมาคมฯ สาขาธนบุรี เวลา 10.00 น.
  • พิธีสวดมนต์วันตรุษจีน ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม ที่สมาคมฯ สาขาวิทยุ ของดการจัด สมาชิกในพื้นที่รวมภาค 2 3 4 สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ที่อาคารสมาคมฯ สาขาธนบุรี
 2. ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ทางรัฐบาลกาหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ สมาคมฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้
  • วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ สามารถจัดประชุมที่อาคารสมาคมฯ ได้ตามปกติ ส่วนที่บ้านสมาชิกให้งดทุกรายการ
  • วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ งดทุกรายการประชุมที่จัดในอาคารสมาคมฯ ทุกแห่ง และบ้านสมาชิก
 3. รายการเรียนธรรมกับคุณนางาโอกะ ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สมาคมฯ ขอแจ้งงดรายการทั้งหมด เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของสมาชิกจากทั่ว ประเทศ
 4. การจัดประชุมสนทนาธรรมในแต่ละพื้นที่ สามารถจัดประชุมได้ตามปกติ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของสมาชิกและพิจารณาตามความเหมาะสมในแตล่ะพื้นที่
หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามจากหัวหน้าในระบบการ หรือติดต่อที่อาคารสมาคมฯ ในกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง
 • สมาคมฯ ติวานนท์  โทร. 02-962-5777
 • สมาคมฯ วิทยุ  โทร. 02-252-5528
 • สมาคมฯ ธนบุรี  โทร. 02-877-8166
หมายเหตุ
 1. กรณีการเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านขอให้พิจารณาความปลอดภัยของการเดินทางและสถานที่เป็นหลัก
 2. กรณีถ้ามีงานพิธี (เช่นงานแต่งงานและงานศพ) สามารถจัดได้ตามปกติ และให้พิจารณาความปลอดภัยของการเดินทางของสมาชิกที่จะไปร่วมงานด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม และสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

วารสารสู่ความสุข