ประกาศรายการประชุมและการซ้อมของกลุ่มกิจกรรม

| ประชาสัมพันธ์

วันนี้ (วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556) อาจารย์อิเคดะได้ให้เลขานุการของท่าน โทรมาแจ้งว่า

 1. “ขอขอบคุณหัวหน้าทุกคนที่ร่วมกันพิจารณาด้วยสติปัญญาที่คํานึงถึงแนวทางในการป้องกันสมาชิกให้มีความปลอดภัยจากอันตรายใด ๆ ในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้ง”
 2. “ได้รับรายงานเรื่องการสอบธรรมะแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ดําเนินการเรื่องการสอบให้เสร็จเรียบร้อย และได้รับรายงานว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจข้อสอบ”
 3. “ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมากมาย มีสมาชิกมากกว่า 100,000 คน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เป็นเรื่องวิเศษทีเดียว”
 4. “ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย ขณะนี้ข้าพเจ้าและภรรยาสวดมนต์อธิษฐานให้ทุกท่านปลอดภัย ”
สมาคมฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนความสะดวกในการเดินทางของสมาชิกระหว่างที่มีสถานการณ์การชุมนุม จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่พร้อมทั้งขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 1. วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ย้ายสถานที่จากติวานนท์มาที่มไหสวรรย์
  • ผู้เข้าร่วม: หัวหน้ารวมภาคขึ้นไป 4 ฝ่าย เฉพาะรวมภาคกรุงเทพ 1-8
  • 10.00-11.00 น. เรียนบทสนทนาเรื่องปัญญาแห่งสัทธรรมปุณฑริกสตูร
  • 11.00-12.00น. แจ้งข่าวหวัหน้ารวมภาค
  • 13.30-15.30น. ประชุมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไปแยกแต่ละฝ่าย
 2. เรียนธรรมผู้บรรยาย
  • กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม อาคารแต่ละแห่งในกรุงเทพฯ
  • ต่างจังหวัด วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม อาคารแต่ละแห่งในภูมิภาค
 3. ประชุมแจ้งข่าว 4 ฝ่าย
  • กรุงเทพฯ จัดในระหว่างอาทิตย์ตามเดิม
  • ต่างจังหวัดวันอาทิตย์ที 15 ธันวาคม อาคารแต่ละแห่งในภูมิภาค
 4. ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ให้จัดประชุมได้ตามปกติ ทั้งนี้ ขอผู้นำในพื้นที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ข้าร่วมโดยเลิกประชุมให้ตรงเวลาเพื่อให้สมาชิกเดินทางกลับโดยปลอดภัย
 5. การซ้อมของกลุ่มกิจกรรมทุกกลุ่ม (วันที่ 7-13 ธันวาคม)
  • วันธรรมดา งดการซ้อมตอนกลางคืน
  • วันเสาร์และวันอาทิตย์ สามารถใช้สถานที่สมาคมเพื่อการฝึกซ้อมแต่ต้องเลิกก่อนเวลา 16.30 น.

**** ช่วงที่สมาคมฯ ประกาศงดการประชุม ขอให้สมาชิกที่อยู่บ้านเนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สวดมนต์อธิษฐานให้ประเทศเกิดความสงบ สันติสุข ทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีความปลอดภัย

วารสารสู่ความสุข