ประชุมก่อตั้งกลุ่มโอโจไกรวมภาคเหนือ

| พุทธธรรม

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดประชุมก่อตั้งกลุ่มโอโจไกรวมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกโอโจไกรวมภาคเหนือถ่ายภาพร่วมกัน

วารสารสู่ความสุข