ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง 6.10

| พุทธธรรม

ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง (6.10) ในปี 2019 จัดขึ้นในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อยที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาบทประพันธ์ “ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่” และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่สมาชิกและเพื่อน ๆ โดยตลอดเดือนมิถุนายนนี้ มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยทั่วประเทศ 9,245 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วม 37,961 คน ซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิก 7,168 คน

วารสารสู่ความสุข