ประชุมที่ระลึก 11.18

| พุทธธรรม

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการประชุมผู้นำระดับภาคขึ้นไปที่ระลึก 11.18 วันก่อตั้งสมาคมโซคาครบ 84 ปี

รายการมีการอ่านสารจากอาจารย์อิเคดะ วิดีโอความเป็นมาของวันที่ระลึก 11.18 การแสดงของวงโยธวาทิต “ชยรพ” และวงโคเทคิไท รายงานชัยชนะสนทนาธรรม 4 ฝ่ายและการชักชวนแนะนำธรรมตำบลเทียนทะเล เขตเทียนทะเล กล่าวปราศรัยและเปิดคำขวัญปี ค.ศ. 2015 “ปีแห่งการพัฒนาอันทรงพลังในยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก” โดยหัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย สุดท้ายผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมขับร้องเพลงยุวชนกับปณิธานอันสูงส่ง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,082 คน

วารสารสู่ความสุข