ผู้แทนเอสจีไอร่วมพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเฝ้าทูลละออกพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

| ประชาสัมพันธ์

ช่วงเช้าของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์” ณ ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อธิการบดีคนปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของราชอาณาจักรไทย

คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานสมาคมโซคาสากล (เอสจีไอ) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้เดินทางมาร่วมพิธีนี้ จากนั้น รองประธานสมาคมโซคาสากล ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมด้วยศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรง อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คุณเค็นจิ โยชิโก หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสมาคมโซคาและคณะ

แม่น้ำเจ้าพระยาส่องประกายระยิบระยับอยู่ด้านนอกหน้าต่าง แม้จะเป็นวันที่แสงแดดจ้า แต่สายลมเย็นชื่นใจก็พัดมาเป็นระยะ คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานสมาคมโซคาสากลและคณะได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตึกศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์การเรียนรู้ราชนครินทร์” ในโอกาสนี้ คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานสมาคมโซคาสากล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยโซคา ได้ถวายหนังสือมติมหาวิทยาัลยโซคาทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และทรงเอาพระทัยใส่ในการศึกษาด้านอื่น ๆ เช่น ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กกำพร้าและเยาวชนผู้ยากไร้ ตลอดจนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษา พระราชจริยาวัตรที่ประชาชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้เห็นประจักษ์คือ ทรงเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบท และทรงให้การสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เสมอ

มหาวิทยาลัยโซคามีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีน้ำพระทัยสูงส่งในการอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรและทรงมีคุณูปการต่อนานาประเทศ

[คัดลอกจากข่าวพิเศษ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข