ฝึกอบรมผู้นำระดับภาคขึ้นไป ฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ปี 2019

| พุทธธรรม

วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดฝึกอบรมผู้นำระดับภาคขึ้นไป ภายใต้คำขวัญ “ใจเดียวแห่งอาจารย์กับศิษย์คือการเผยแผ่ธรรมตลอดกาล”  ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขานครราชสีมา

การประชุมครั้งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสามัคคีแห่งต่างกายใจเดียวของผู้เข้าร่วมทุกคนเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ร่วมกัน รับฟังสารจากอาจารย์อิเคดะ จากนั้นเป็นการถ่ายทอดความทรงจำแห่งชีวิตของผู้ที่เคยมีโอกาสได้เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับอาจารย์อิเคดะในช่วงที่ท่านเดินทางมาประเทศไทย 

จากนั้นเป็นการแบ่งปันการต่อสู้ในเป้าหมายทั้ง 6 ข้อของฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ผ่านตัวแทนแต่ละภูมิภาค รวมถึงได้มีการขอบคุณและยกย่องผู้อาวุโสที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิกการเผยแผ่ธรรมไพศาลในประเทศไทยมาด้วยความยากลำบาก  และท้ายสุดก็ได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างผู้นำระดับภาคขึ้นไปกับสมาชิกฝ่ายชายของรวมภาคอีสาน 1 ซึ่งทุกคนได้รับฟังประสบการณ์การต่อสู้ด้วยความศรัทธาที่หนักแน่น สมกับแนวทางที่อาจารย์ได้มอบให้ว่า “ฝ่ายผู้ใหญ่ชายคือเสาหลักทองคำ” 

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้นำฝ่ายผู้ใหญ่ชายเข้าร่วมทั้งสิ้น 402 คน ทุกคนได้ร่วมแบ่งปันและนําเสนอแนวทางและกลยุทธ์ที่จะมุ่งสู่ชัยชนะของฝ่ายผู้ใหญ่ชายในปี พ.ศ. 2562 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งสู่ชัยชนะในการจัดประชุมรวมเขตฝ่ายผู้ใหญ่ชายในโอกาสที่ระลึก 8.24 ให้ครบ 100% ในโทกัง ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งสนับสนุนผู้สืบทอดรุ่นน้องฝ่ายยุวชนชาย-หญิงให้มุ่งสู่งานประชุมรวมยุวชน 10,000 คน ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้สำเร็จ 

ฝ่ายผู้ใหญ่ชายขอขอบคุณฝ่ายผู้ใหญ่หญิงที่ได้ให้การสนับสนุน โดยมอบความไว้วางใจและส่งพลังไดโมขุเพื่อการประชุมนี้ อีกทั้งยังช่วยดูแลภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในระบบการ ในระหว่างการประชุมทั้ง 2 วัน  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังซึ่งร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

วารสารสู่ความสุข