ฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไปฝ่ายยุวชนชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายยุวชนชายจัดรายการฝึกอบรมผู้นำระดับรวมภาคขึ้นไปทั่วประเทศ ณ อาคารสมาคมส่วนบุคคล จังหวัดยะลา

ในรายการมีการศึกษาธรรมนิพนธ์และคำชี้นำร่วมกัน รวมทั้งปรึกษาแนวทางเคลื่อนไหวของฝ่ายยุวชนชายในปี พ.ศ. 2558 และการถ่ายทอดการฝึกอบรมยุวชนโลกที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังได้เดินทางไปร่วมประชุมสนทนาธรรมตำบล 4 ฝ่าย ใน 13 สถานที่รอบพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานี

วารสารสู่ความสุข