ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดประชุมรวมเขตที่ระลึก 8.24 ทั่วประเทศ

| พุทธธรรม

ที่ระลึกวันแห่งฝ่ายผู้ใหญ่ชายและในโอกาสอาจารย์อิเคดะเข้าศรัทธาครบ 72 ปี ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายจัดประชุมให้มีชัยชนะ 100%

วารสารสู่ความสุข