ฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไปฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

| พุทธธรรม

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงจัดฝึกอบรมหัวหน้ารวมภาคขึ้นไป ณ อาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขานครราชสีมา ภายใต้คำขวัญ “สู้ด้วยกันนะ” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 163 คน

การฝึกอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมทุกคนต่อสู้ไปด้วยกันอีกครั้ง ในการทำให้เป้าหมายของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2562 – 2563 บรรลุผลสำเร็จ โดยนำคำขวัญ 3 ข้อที่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ มอบแก่ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2557 มาปฏิบัติให้เป็นจริง เพื่อแต่ละคนจะสามารถปฏิวัติชีวิตของตนเองบนพื้นฐานของสายสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง

เนื้อหาของการอบรมมีทั้งการระดมความคิด ศึกษาธรรมนิพนธ์ ศึกษาปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ การประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ร่วมอบรมกับผู้นำในพื้นที่ และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ” โดยคุณเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้นำสตรีของหน่วยงานประจำจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมด้วย ได้แก่ คุณจันทิมา​ โกสินทร์​รักษา​ ประธาน​คณะกรรมการ​พัฒนา​สตรีจังหวัด​นครราชสีมา​  คุณพัชราภา ศิริไพบูลย์ทรัพย์ ผู้ช่วยเลขาสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คุณสุนีย์ เลิศสีมาพร ประธานชมรมแม่บ้านโคราชและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และคุณเสาวภาค บุญสาธร ที่ปรึกษาชมรมแม่บ้านโคราชและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

งานครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จอย่างดีด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย รวมทั้งการต้อนรับและการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากสมาชิก เจ้าหน้าที่ และนักแสดงของภูมิภาคอีสานตอนล่าง  ผู้เข้าร่วมทุกคนพร้อมใจกันประกาศก้องความตั้งใจ “สู้ด้วยกันนะ”

วารสารสู่ความสุข