ฝ่ายยุวชนจัดกิจกรรม “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 29 มกราคม และวันที่ 2, 13, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย โดยตัวแทนฝ่ายยุวชนรวมทั้งฝ่ายผู้ใหญ่ของสมาคมที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจัดกิจกรรม “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร” ณ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อมอบความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและบอกเล่าประสบการณ์ในวัยเรียน พร้อมทั้งเสนอแง่คิดเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการมุ่งหวังให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึงการศึกษาที่แท้จริง ตามแนวทางทฤษฎีการศึกษาสร้างคุณค่าของอาจารย์จึเนะซาบุโร มาคิงุจิ ที่ยืนยันว่าเป้าหมายของการศึกษาคือ “การทำให้นักเรียนมีความสุข”

วารสารสู่ความสุข