ฝ่ายสตรีร่วมกันเตรียมถุงแห่งชัยชนะ

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง – ยุวชนหญิงร่วมกันเตรียมถุงแห่งชัยชนะเพื่อมอบส่งเสริมกำลังใจให้แก่สมาชิกและชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

วารสารสู่ความสุข