พิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาระยอง

| พุทธธรรม

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 11.00 น. สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีเปิดการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ณ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอาคารสมาคมฯ แห่งที่ 12  บนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน โดยมีตัวแทนสมาชิก ได้แก่ ผู้นำระดับภูมิภาคขึ้นไป 4 ฝ่าย ตัวแทนสมาชิกจากภูมิภาคตะวันออก และเจ้าหน้าที่จัดงาน รวมทั้งสิ้น 321 คน เข้าร่วมพิธีด้วยความปีติยินดี

ศูนย์ฝึกอบรม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาระยองแห่งนี้ จะเป็นปราสาทอันงดงามแห่งผู้มีความสามารถเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล สถานที่ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งการส่งเสริมกำลังใจและสร้างอบรมคนหนึ่งคนที่มีความสุข บ่มเพาะและหยั่งรากลึกเจตนารมณ์แห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง และเป็นบ่อเกิดของการแผ่ขยายปรัชญามนุษยนิยมของสมาคมโซคาให้กว้างไกลออกไป

วารสารสู่ความสุข