พิธีเปิดอาคารสมาคมสาขาเชียงใหม่

| พุทธธรรม

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

พร้อมด้วย รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ ประธานสมาคมฯ คุณนวรัตน์ ชิโนมี ผู้อำนวยการสมาคมฯ และ ดร.อุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล หัวหน้าฝ่ายสตรี สมาคมฯ และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานพร้อมทั้งรับชมการแสดงกายกรรมที่สื่อถึงพลังของยุวชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาก่อนเข้าสู่อาคารสมาคมฯ เพื่อรับชมนิทรรศการแนะนำสมาคมฯ และพบปะสมาชิกในห้องพระใหญ่

พิธีเปิดครั้งนี้ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เปิดอาคารสมาคมฯ และได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิก
พร้อมบอกเล่าความประทับใจถึงการพบกับ ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล ในครั้งที่เดินทางไปมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่อาจารย์ที่ประเทศญี่ปุ่น

ดร.ไดซาขุ อิเคดะ กรุณาส่งสารแสดงความยินดีมาในครั้งนี้ด้วย

… อาคารสมาคมหลังใหม่นี้ ย่อมเป็น “ปราสาทแห่งความสุข” “ปราสาทแห่งความสามัคคีกลมเกลียว” “ปราสาทแห่งผู้มีความสามารถ” และ “ปราสาทแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาล” อย่างแน่แท้ อาจารย์โทดะ อาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า “ต้องทำให้สมาคมเป็นปราสาทแห่งผู้มีความสามารถ” ข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ผู้มีความสามารถที่เคลื่อนไหวเพื่อสร้างความสุขของตนเองและผู้อื่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อสันติภาพทั่วโลก ปรากฏออกมาอย่างมีพลัง โดยมีอาคารสมาคมแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง…

ทั้งนี้ อาคารสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ ถือเป็นอาคารสมาคมแห่งที่ 9 ของประเทศไทย ซึ่งจัดพิธีเปิดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 จำนวน 12 รอบ โดยมีสมาชิกเดินทางมาร่วมจากทั่วประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า 8,500 คน

วารสารสู่ความสุข