มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา แก่ ดร. ไดซาขุ อิเคดะ

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาปรัชญา) แก่ ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านประกาศสดุดีเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบปริญญาบัตรพร้อมครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิต ให้ผู้แทนรับมอบ คือ คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานสมาคมโซคาสากล จากนั้น คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ ได้อ่านสารตอบขอบคุณจาก ดร. ไดซาขุ อิเคดะ

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ ชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพิเศษ ตัวแทนผู้นำจากทุกรวมภาค ตัวแทนฝ่ายยุวชนของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโซคา รวมทั้งสิ้น 130 คน ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

คุณฮิโรมาสะได้กล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกชาวไทย ความว่า “สำหรับการได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาในครั้งนี้ อาจารย์อิเคดะรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ในฐานะตัวแทนของอาจารย์ที่เดินทางมารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมี่อกลับไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผมจะรีบนำปริญญาบัตรพร้อมชุดครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตมอบแด่อาจารย์อิเคดะ แล้วอาจารย์อิเคดะก็จะสวมชุดครุยนี้เพื่อถ่ายภาพส่งมาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเผยแพร่ต่อไป ดังนั้น จึงถือได้ว่า การสวมชุดครุยวิทยฐานะดุษฎีบัณฑิตนี้ เสมือนหนึ่งอาจารย์อิเคดะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ เป็นครั้งแรก

ยิ่งไปกว่านั้น วันที่จัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ วันที่ 14 สิงหาคม ในวันเดียวกันนี้เมื่อ 66 ปีที่แล้ว เป็นวันที่อาจารย์อิเคดะได้พบอาจารย์โทดะเป็นครั้งแรกพร้อมกับขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่าน จึงถือเป็นวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์การเผยแผ่ธรรมไพศาล ดังนั้น การที่อาจารย์อิเดคะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็นผลแห่งความพากเพียรอุตสาหะของสมาชิกชาวไทยทั้งหลาย นับว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุด ด้วยเหตุนี้ อาจารย์อิเคดะได้ถือโอกาสนี้ฝากขอบคุณสมาชิกชาวไทยทั้งหลายว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะการต่อสู้และการสวดไดโมขุอย่างมากมายของทุกท่าน”

วารสารสู่ความสุข