ยุวชนจัดงานบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร”

| การศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนฝ่ายยุวชนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาสร้างคุณค่าให้ตนเองได้อย่างไร?” ณ หอประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ในงานครั้งนี้ คุณศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวปราศรัย จากนั้นจึงให้นักเรียนร่วมกันชมวีดีทัศน์ในหัวข้อ สภาพการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน สื่อถึงการศึกษาในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันมากกว่าที่จะศึกษาเพื่อทำให้ชีวิตตนเองมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง ในงานนี้ คุณคมสัน ฉลองพล คุณภัชรธิดา จูระมงคล คุณนิภาพร เลิศอมรภัทร คุณนพอมร ประสารสุขลาภ ร่วมเป็นวิทยากรจากฝ่ายยุวชนของสมาคมฯ มาให้ความรู้กับนักเรียน โดยนำคำว่า HAPPY มาใช้เพื่อสื่อถึงแนวคิดของอาจารย์อิเคดะให้เรียนอย่างมีความสุข H คือ Hope แปลว่า ความหวัง A คือ Action แปลว่า การลงมือกระทำ P คือ Plan แปลว่า การวางแผน P คือ Power of youth แปลว่า พลังของยุวชน Y คือ Yourself แปลว่า การเป็นตัวของตัวเอง วิทยากรทั้ง 4 ท่านได้บอกเล่าประสบการณ์ในวัยเรียนของตนเอง พร้อมทั้งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนและใช้ชีวิตประจำวันให้มีประสบความสำเร็จ จากนั้นจึงเป็นการทำกิจกรรมสันทนาการโดยให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 600 คน

วารสารสู่ความสุข