วันประกาศแถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์

การคุกคามสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่นั้นเป็นมาร

ันที่ 8 กันยายน เป็นวันประกาศ “แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์“ วันนี้ในปี ค.ศ. 1957 มีงานกีฬาซีกตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬามิจึซาวะ เมืองโยโกฮามา มียุวชนชาย – หญิงมาเข้าร่วม 5 หมื่นคน ในวันนั้น อาจารย์โทดะได้ประกาศแถลงการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของสมาคมคือ “แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์” อันดับแรก อาจารย์โทดะได้กล่าวว่า “วันนี้ ข้าพเจ้า ขอประกาศเรื่องที่ควรจะเป็นพินัยกรรมข้อแรกนับจากนี้ไปให้พวกเธอทราบ” ท่านได้ประกาศก้องว่า “วันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะประกาศท่าทีที่ชัดเจนของข้าพเจ้าต่อการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เช่น ระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนที่สร้างความวุ่นวายต่อโลกอยู่ในขณะนี้” “ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนสืบทอดคำประกาศในวันนี้ของข้าพเจ้า แล้วทำให้ความหมายของคำประกาศนี้แทรกซึมไปทั่วทุกมุมโลก”

“ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังรณรงค์การต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือระเบิดปรมาณูอยู่ แต่ข้าพเจ้าคิดว่า อยากจะถอดเขี้ยวเล็บที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของความคิดที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ให้หมดไป” “พวกเราประชาชนชาวโลกมีสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ สิ่งที่คุกคามสิทธิดังกล่าวนั้น มันเป็น มาร เป็นซาตาน เป็นภูตผีปีศาจ” “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเผยแพร่ความคิดนี้ออกไปสู่ทั่วโลก สิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นภาระหน้าที่ของยุวชนชาย – หญิงของประเทศญี่ปุ่น”

อาวุธนิวเคลียร์โดยตัวของมันเองคือ “ความชั่วร้ายที่ร้ายแรงที่สุด”

ขณะที่มีการประกาศแถลงการณ์ฉบับนี้ เป็นเวลาที่โลกกำลังอยู่ในภาวะสงครามเย็น ประเทศมหาอำนาจต่างแข่งกันพัฒนาอาวุธสงคราม และอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้ทำให้อนาคตของมนุษยชาติต้องตกอยู่ในเงามืดมาแล้ว ในเวลานั้น มีแนวความคิดและการเคลื่อนไหวที่พยายามจะทำให้การทดลองอาวุธนิวเคลียร์กลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรม เรียกว่า “ทฤษฎีการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์ด้วยอาวุธนิวเคลียร์” ท่ามกลางสภาวะดังกล่าว “แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์” ของอาจารย์โทดะก็มีจุด ยืนที่ว่า จะปกป้องคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ของมวลชน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของลัทธิสันติภาพ แท้จริงของพุทธธรรม และได้ปฏิเสธอาวุธนิวเคลียร์อย่างสิ้นเชิง โดยให้ความเห็นว่า อาวุธนิวเคลียร์ โดยตัวของมันเองคือ “ความชั่วร้ายที่ร้ายแรงที่สุด”

อาจารย์อิเคดะเคยเขียนบทความเกี่ยวกับความหมายของคำแถลงการณ์นี้ว่า “หัวใจของคำแถลงการณ์อยู่ที่การมองทะลุอย่างเฉียบแหลมและพยายามถอด ‘เขี้ยวเล็บ’ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความคิดที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งก็คือ ‘ชีวิตของมาร’ ที่ได้เข้าไปสิงอยู่ในตัวมนุษย์นั่นเอง”

เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งแนวความคิดเพื่อสันติภาพของอาจารย์โทดะ ในปี ค.ศ. 1979 จึงได้มีการสร้างอาคารที่ระลึกสันติภาพโทดะขึ้นที่โยโกฮามา เมืองที่อาจารย์โทดะได้ประกาศ ”แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์”

จุดเริ่มต้นของการรณรงค์เพื่อสันติภาพของโซคา

พินัยกรรมข้อแรกที่อาจารย์โทดะได้มอบหมายให้ยุวชนทำก็คือ “การเรียกร้องเพื่อสันติภาพ” ที่มาจากมุมมองขั้นรากฐานในฐานะผู้ปฏิบัติพุทธธรรม ผู้ที่ได้แกะสลักคำเรียกร้องของอาจารย์ผู้มีพระคุณไว้ในส่วนลึกของจิตใจ และได้ทำการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพมาโดยตลอดอย่างไม่หยุดหย่อนจนกระทั่งทุกวันนี้ก็คืออาจารย์อิเคดะ

ตั้งแต่วันประกาศ “แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์” มา 11 ปี คือในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1968 อาจารย์อิเคดะได้ประกาศ “ข้อเสนอเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างญี่ปุ่นกับจีน” เป็นข้อเสนอที่ขอให้มีการรื้อฟื้นสัมพันธไมตรีกับจีนขึ้นมาใหม่ 6 ปีต่อมาคือในวันเดียวกันนี้ของปี ค.ศ. 1974 อาจารย์อิเคดะได้ออกเดินทางไปเยือนประเทศรัสเซียเป็นครั้งแรก โดยไม่สนใจต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ว่า “เพราะเหตุใด ผู้นำทางศาสนาจึงเดินทางไปเยือนประเทศลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งปฏิเสธศาสนา” อาจารย์ได้ไปพบปะสนทนากับผู้นำสูงสุดของประเทศรัสเซียด้วยความจริงใจและได้เปิดเส้นทาง “การแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์” ซึ่งจะนำโลกไปสู่สันติภาพได้สำเร็จ นอกจากนี้ใน “การเดินทางเพื่อสันติภาพ” ของอาจารย์อิเคดะ อาจารย์ได้ขยาย “มิตรภาพที่นำไปสู่สันติภาพ” ให้กว้างขวางออกไปถึง 54 ประเทศเขตแคว้น ด้วยการพบปะสนทนาอย่างหนักแน่นมั่นคงและสม่ำเสมอกับผู้นำคนสำคัญ นักวิชาการและประชาชนของแต่ละประเทศที่อาจารย์ได้ไปเยือน

ต่อมา เมื่อสมาคมโซคาได้รับข้อเสนอของอาจารย์อิเคดะ สมาคมก็มีการทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อสันติภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์ล่ารายชื่อผู้ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ 10 ล้านชื่อ การจัดงานนิทรรศการ “อาวุธนิวเคลียร์ – ภัยคุกคามโลก” การตีพิมพ์หนังสือต่าง ๆ เพื่อต่อต้านสงคราม เป็นต้น ในช่วงเวลาดังกล่าว สถานการณ์โลกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากภาวะของสงครามเย็นไปสู่การลดความตึงเครียดและการลดกำลังอาวุธ กล่าวได้ว่า สายตาอันยาวไกลของอาจารย์โทดะที่ได้เรียกร้องให้ยุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์มานานแล้ว กับ ”สายสัมพันธ์แห่งอาจารย์กับศิษย์” ของอาจารย์อิเคดะผู้ซึ่งพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะเผยแพร่ความคิดของอาจารย์โทดะออกไปสู่ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนั้น คือสิ่งที่ได้ทำให้ผู้นำคนสำคัญของโลกและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศเริ่มตื่นตัว และได้ทำให้สังคมโลกเปลี่ยนไป

“แถลงการณ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์” ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ดับสูญของการรณรงค์เพื่อสันติภาพของ SGI ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินไปอย่างกว้างขวางอยู่ทั่วโลก

วารสารสู่ความสุข