สถาบันภาษารัสเซียแห่งรัฐพุชคินมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่อาจารย์อิเคดะ

| นานาชาติ

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – สถาบันภาษารัสเซียแห่งรัฐพุชคิน มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล อันเป็นรางวัลทางด้านการศึกษาลำดับที่ 345 เพื่อเป็นการยกย่องต่อการสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมและภาษา ทางด้านมิตรภาพระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งด้านการศึกษาแนวมนุษยนิยม พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยโซคา กรุงโตเกียว

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข