สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตัวแทนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิประเทศญี่ปุ่น ให้กับคุณทาคาชิ โอกาดะ (MR. TAKASHI OKADA) ผู้แทนเอกอัครราชฑูตประจำประเทศไทย ณ สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

วารสารสู่ความสุข