สมาคมฯ จัดบอร์ดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลการดูงานการศึกษาระบบโซคา ณ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้”

| การศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเชิญจากนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลการดูงานการศึกษาระบบโซคา ณ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้” ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการระบบการศึกษาสร้างคุณค่า ประวัติ และรางวัลเกียรติยศของอาจารย์อิเคดะ จัดแสดงในวันที่ 5 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

วารสารสู่ความสุข