สัทธรรมปุณฑริกสูตร

ต้นฉบับของสัทธรรมปุณฑริกสูตรภาษา
สันสฤตจากหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ

นช่วงระยะเวลา 8 ปีสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระศากยมุนีพุทธ พระองค์ก็ได้เทศนาพระสูตรสัทธรรมปุณฑริกสูตร ชีวิตของพระองค์นั้น ก็อุทิศเพื่อการสอนมนุษย์ให้รู้วิถีทางที่จะระงับความทุกข์ยากในชีวิตนี้ และคำสอนขั้นสุดท้ายในพระชนม์ชีพของพระองค์นี้ เป็นคำสอนที่ถูกต้องที่สุด พระสูตรนี้สอน 2 หลักการใหญ่ที่สำคัญ คือ

  1. สอนว่าชีวิตของเรานั้นมีอยู่ตลอดกาล
  2. สอนว่าสภาวะพุทธมิได้อยู่ภายนอกร่างกายของมนุษย์ แต่เป็นสภาวะที่สูงสุดของชีวิตซึ่งมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน

สาระสำคัญของคำสอนในสัทธรรมปุณฑริกสูตรก็คือ มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะนำเอาสภาวะพุทธซึ่งมีอยู่ในชีวิตของเขาเองนั้นออกมาได้ แต่น่าเสียดายที่ว่า คำสอนนี้พระองค์ทรงสอนให้แก่พระสงฆ์เท่านั้น เนื่องด้วยว่าประชาชนในสมัยนั้นจะไม่สามารถเข้าใจถ้อยคำสอนนี้ได้เลย

พระศากยมุนีพุทธมีความห่วงใยความทุกข์สุขของประชาชนในสังคมมาก และพระองค์ทรงทราบดีว่า ขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะเผยแผ่ปรัชญาธรรมสากลให้แก่ปวงชนในสมัยนั้น พระองค์ได้พยากรณ์ว่า ภายหลังที่พระองค์เสด็จปรินิพานไป 2,000 ปี อันเป็นยุคสมัยธรรมปลายจะมีพระพุทธอีกองค์หนึ่งมาเผยแผ่สั่งสอนปรัชญาธรรมสากล ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์ทุกคนบรรลุการรู้แจ้งเห็นจริงได้

วารสารสู่ความสุข