เขตจุง กรุงโซล มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตจุง กรุงโซล ได้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์ แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก และการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่น

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนเมษายน พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข