เฉลิมฉลองอาคารสมาคมฯ สุไหงโก-ลก

| พุทธธรรม

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีสวดมนต์ฉลองเปิดอาคารสมาคมฯ สาขาสุไหงโก-ลก ครบรอบ 10 ปี ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาสุไหงโก-ลก

ภายในรายการมีการสวดมนต์ การแสดงจากสมาชิกทั้ง 5 ภาคของรวมภาคใต้ 2 และกล่าวปราศรัย

สมาชิกจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมงานจำนวน 550 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปีติยินดี

อาคารสมาคมฯ สาขาสุไหงโก-ลก เป็นอาคารสมาคมแห่งแรกของภาคใต้ ปัจจุบันมีอาคารสมาคมฯ สาขาหาดใหญ่ เป็นแห่งที่สอง และทางสมาคมฯ ยังมีโครงการสร้างอาคารสมาคมฯ เพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพิ่มอีก 1 อาคารอีกด้วย

วารสารสู่ความสุข