เมืองกัวรัมบาเร มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

กัวรัมบาเร ประเทศปารากวัย : วันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2014 เมืองกัวรัมบาเร ได้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อเป็นการยกย่องท่านที่ให้การสนับสนุนด้านสันติภาพด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรม การศึกษา และการไม่ใช้ความรุนแรง นอกจากนี้ เมืองกัวรัมบาเรยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติแด่อาจารย์อิเคดะด้วย และในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม มีการจัดนิทรรศการ “เมล็ดแห่งความหวัง – วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน ย่างก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยองค์กรกฎบัตรโลกสากลและสมาคมโซคาสากล ณ อาคารสภาเทศบาลเมืองกัวรัมบาเร

20140328 [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข