ศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด

นบทคาถา 20 บรรทัดของสัทธรรมปุณฑริกสูตรบทที่ 13 บทการชักชวนและยึดถือได้ชี้ไว้ว่า ศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิด ซึ่งเป็นผู้ที่ให้การกดขี่ข่มเหง 3 ชนิด จะปรากฏขึ้นในชีวิตของผู้ที่เผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรในสมัยธรรมปลาย

พระมหาธรรมาจารย์เมียวลัก (บุคคลในศตวรรษที่ 8 เป็นผู้ที่ฟื้นฟูนิกายเทียนไท้แห่งประเทศจีนในยุคกลาง) ได้กำหนดชื่อของศัตรูแต่ละชนิดว่า ชนิดที่ 1 คือฆราวาสที่ทนงตัวอวดดี ชนิดที่ 2 คือนักบวชที่ทนงตัวอวดดี ชนิดที่ 3 คือผู้สูงยศผู้ลุแก่อำนาจที่ทนงตัวอวดดี คำว่า “ทนงตัวอวดดี” ใช้เรียกผู้ที่คิดว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น ๆ เกิดความรู้สึกอวดดีว่าตนรู้แจ้งในธรรมที่เหนือกว่า (ดีกว่า)

ศัตรูที่เข้มแข็งชนิดที่ 1
ฆราวาสที่ทนงตัวอวดดีหมายถึงผู้คนที่โง่เขลาในเรื่องพุทธธรรม ที่ทำการกดขี่ต่อผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งมีเทศนาไว้ว่าคนเหล่านี้จะพูดจาด่าทอหรือทำร้ายร่างกายผู้ที่ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร ด้วยดาบและกระบอง
ศัตรูที่เข้มแข็งชนิดที่ 2
นักบวชที่ทนงตัวอวดดีหมายถึงนักบวช (สงฆ์) ที่กดขี่ต่อผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร เนื่องจากมีปัญญาที่ชั่วร้ายและจิตใจคดโกง ทั้ง ๆ ที่ไม่เข้าถึงพุทธธรรมที่แท้จริง แต่ก็ยึดมั่นในความคิดของตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นเลิศ และกดขี่ต่อผู้ที่ยึดถือธรรมที่ถูกถ้วนแท้จริง
ศัตรูที่เข้มแข็งชนิดที่ 3
ผู้สูงยศผู้ลุแก่อำนาจที่ทนงตัวอวดดี คือสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงและได้รับการเคารพยกย่องจากผู้คนทั้งหลาย โดยปกติจะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่แยกออกจากสังคม อยากได้แต่ผลประโยชน์ของตัวเอง มีจิตใจชั่วร้าย และพยายามทำให้ผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณริกสูตรตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากโดยใช้วิธีเข้าหาผู้ปกครองบ้านเมือง หรืออำมาตย์ เป็นต้น ชักใยผู้มีอำนาจให้กดขี่ผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร โดยพูดจาใส่ร้ายป้ายสีผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรว่าเป็นพวกมิจฉาทิฐิ เป็นต้น

พระมหาธรรมาจารย์เมียวลักได้เทศนาว่า แม้จะสามารถอดทนต่อศัตรูชนิดที่ 1 และ 2 ได้ก็ตาม แต่การทำร้ายของชนิดที่ 3 ผู้สูงยศผู้ลุแก่อำนาจที่ทนงตัวอวดดีนั้น เป็นเรื่องที่อดทนได้ยาก ทั้งนี้ก็เพราะเป็นการยากที่เราจะมองทะลุได้ว่า พวกเขาเป็นผู้สูงยศผู้ลุแก่อำนาจที่ทนงตัวอวดดี

พระนิชิเร็นกล่าว (ในธรรมนิพนธ์เรื่องการบำเพ็ญเพียรตามคำสอน หน้า 504 ) ว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว จงรู้ไว้ว่า สำหรับผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรแห่งการบำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระพุทธ จะต้องพบกับศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิดอย่างแน่นอน” และยังกล่าวไว้ (ในธรรมนิพนธ์เรื่องคำสอนพื้นฐานชีวิต เวลา และถิ่นประเทศ หน้า 441) อีกว่า “หากศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิดไม่ปรากฏออกมาแล้ว ก็ไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร หากทำให้ปรากฏออกมาแล้ว จึงจะเป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตร”

พระนิชิเร็นไดโชนินได้พิสูจน์แล้วว่า ตัวท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรในสมัยธรรมปลาย ด้วยการทำให้ศัตรูที่เข้มแข็ง 3 ชนิดนี้ปรากฏออกมาในความเป็นจริง

วารสารสู่ความสุข