นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว

ความหมาย

คำว่า “นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” ภาษาสันสฤต คือ “นโมสัทธรรมปุณฑริกสูตร” มีคำแปลย่อ ๆ ดังนี้

นัม
นะโม » อุทิศชีวิต
เมียวโฮ
สัทธรรม » ธรรมมหัศจรรย์
เร็งเง
ปุณฑริก » ดอกบัว » เหตุและผลเกิดขึ้นพร้อมกัน
เคียว
สูตร » เสียงของสรรพสัตว์ » ความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันในทุก ๆ ระดับ

อธิบายเพิ่มเติม

  1. เป็นชื่อของพระพุทธดั้งเดิมที่มีอยู่ในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งปวง
  2. เป็นธรรมที่เป็นบ่อเกิดของสกลจักรวาล และเป็นรากฐานของสรรพสิ่งทั้งปวงในสกลจักรวาล ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดำเนินไปภายใต้กฎหรือธรรมแห่งนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว
  3. เป็นธรรมที่เป็นบ่อเกิดของการบรรลุพุทธภาวะของสรรพสัตว์ทั้งหลาย พระพุทธทุกองค์รวมทั้งพระศากยมุนีพุทธและพระประภูตรัตนพุทธ ต่างก็บรรลุพุทธภาวะได้ด้วยนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว เช่นกัน
  4. เป็นสัทธรรมปุณฑริกสูตรแห่งสมัยธรรมปลาย เนื่องจากสัทธรรมปุณฑริกสูตรในสมัยพระศากยมุนีพุทธนั้นประกอบด้วยคำสอน 28 บท แต่คำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรแห่งสมัยธรรมปลายนั้น มีเพียงคำว่า “นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว”
วิดีโอแนะนำการสวดมนต์ (นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว) โดยสมาคมสร้างคุณค่าสากล (SGI)
วารสารสู่ความสุข