พิธีสวดมนต์บำเพ็ญกุศลอุทิศ

| พุทธธรรม

วันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2559 สมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยร่วมพิธีสวดมนต์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจัด ณ อาคารสมาคมฯ แต่ละแห่งและแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

วารสารสู่ความสุข