สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

อาจารย์อิเคดะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(กรุงเทพ, ค.ศ. 1994)

มาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐ (Non Governmental Organization : NGO) ปฏิบัติพุทธศาสนามหายาน ซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอสจีไอ (SGI) ที่ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ มีแนวคิดในการสร้างความสุขให้กับมวลมนุษยชาติด้วยการส่งเสริมกิจกรรมด้านสันติภาพ วัฒนธรรม และ การศึกษา มีอาคารสมาคมฯสำนักงานใหญ่และสาขารวมทั้งสิ้น 11 แห่งทั่วประเทศ

 • พ.ศ. 2527 จดทะเบียนเป็น “สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย” หรือ Soka Gakkai Thailand (SGT) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพให้แก่โลก โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 • พ.ศ. 2536 สร้างอาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่ ที่ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • พ.ศ. 2541 สร้างสมาคมฯสาขาธนบุรี และ สาขาตะวันออก
 • พ.ศ. 2543 สร้างสมาคมฯสาขาสุไหงโก-ลก
 • พ.ศ. 2546 สร้างสมาคมฯสาขาลำปาง
 • พ.ศ. 2547 สร้างสมาคมฯสาขาอุดรธานี
 • พ.ศ. 2551 สร้างสมาคมฯสาขาหาดใหญ่
 • พ.ศ. 2559 สร้างสมาคมฯสาขาเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2561 สร้างสมาคมฯสาขาชุมพร
 • พ.ศ. 2562 สร้างสมาคมฯสาขานครราชสีมา

ปัจจุบันองค์กรเอสจีไอ (SGI) มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคนใน 192 ประเทศเขตแคว้น

กิจกรรมของสมาคมในด้านต่าง ๆ

 • วัฒนธรรมสามารถผูกร้อยจิตใจของผู้คนเข้าด้วยกัน ทำให้ชีวิตอุดมไปด้วยความสดชื่นมีชีวิตชีวา และส่งมอบแรงบันดาลใจให้แก่กัน ในขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยังก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมทั้งการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันนั้น มีความเข้าใจที่ดีต่อกันเกิดขึ้น

  -- ไดซาขุ อิเคดะ

  มาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยคำนึงถึงความสำคัญของการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามในแต่ละท้องถิ่น จึงได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น จัดกิจกรรมและนิทรรศการขึ้นเพื่อธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของมนุษยชาติ

  • ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงวัฒนธรรม
  • ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จากกระทรวงวัฒนธรรม
  • นิทรรศการภาพเขียนเด็กจากทั่วโลก
  • นิทรรศการภาพถ่าย และ ประกวดภาพถ่าย
  • งานวัฒนธรรมยุวชนเพื่อสันติภาพ และงานดนตรีมิตรภาพยุวชน
  • งานวัฒนธรรม “เปิดม่านล้านนา สืบสานวัฒนธรรมไทย”
  • จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
  • ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆจัดโครงการ “วัฒนธรรมไทยสู่สถานศึกษา”
 • ..ข้าพเจ้าเชื่อว่าการอยู่รอดของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับความสำเร็จของความพยายามของพวกเราที่จะดึงเอาความสามารถด้านบวกที่สร้างสรรค์ของประชาชนออกมาและก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความสมานสามัคคีใหม่

  -- ไดซาขุ อิเคดะ

  งานนิทรรศการสันติภาพ “การเปลี่ยนจิตวิญญาณมนุษย์ : จากวิถีแห่งความรุนแรง สู่วัฒนธรรมแห่งสันติภาพ”

  งค์กรเอสจีไอในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้รณรงค์การส่งเสริมทางด้านสันติภาพในแต่ละท้องถิ่น โดยร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรสหประชาชาติ เป็นต้น ในการจัดกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลก สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมนี้ในแต่ละท้องถิ่นเช่นกัน อาทิเช่น

  • นิทรรศการ “อาวุธนิวเคลียร์ ภัยคุกคามโลก” จัดแสดงที่ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นผลงานของเอสจีไอและได้จัดแสดงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 ที่องค์การสหประชาชาติ
  • จัดปะชุมสนทนาเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ประชาชน ในแต่ละท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน
  • เข้าร่วมประชุมสัมนา “สันติภาพโลก” ซึ่งจัดโดยองค์การสหประชาชาติ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • และจัดกิจกรรมทางด้านสันติภาพต่าง ๆ มาโดยตลอด...
 • โครงการ “มอบหนังสือแด่น้อง” ให้กับโรงเรียนต้นประดู่ จังหวัดพัทลุง

  ...นายกสมาคมโซคาสองท่านแรก คือ อาจารย์มาคิงุจิ และอาจารย์โทดะ ล้วนมีความเชื่อที่มั่นคงว่าเป้าหมายของการศึกษาคือการสร้างความสุข สนุกสนาน จากการได้เรียนรู้ทุกๆวัน ในฐานะของผู้สืบทอดของอาจารย์ทั้งสองท่าน ผมเองก็ได้อุทิศตนเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คือการทำให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นจริงขึ้นมาได้ เหตุนี้ผมจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม รวมทั้งมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโซคาขึ้นมา...

  -- ไดซาขุ อิเคดะ

 • เป็นความกล้าหาญที่จะช่วยให้ผู้อื่นยืนหยัดขึ้นมาได้ ซึ่งหมายถึงความเข้าใจในความทุกข์ของผู้อื่นและร่วมแบ่งปันความทุกข์กับเขา การกระทำเช่นนี้จะทำให้คุณเจริญเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้มแข็งได้...

  -- ไดซาขุ อิเคดะ

  สมาชิกช่วยกันบรรจุสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  มาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการช่วยเหลือ และแบ่งปันให้กับสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและสามัคคี กิจกรรมที่ทางสมาคมได้ดำเนินการมาตลอดอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

  • ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
  • รณรงค์รักษา และทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ โดยร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร
  • จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  • บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยในภาคใต้
  • มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสบภัยสึนามิ
  • บริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วารสารสู่ความสุข