สมาคมฯ จัดบอร์ดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลการดูงานการศึกษาระบบโซคา ณ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้”

| การศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเชิญจากนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงบอร์ดนิทรรศการในงาน “การนำเสนอผลการดูงานการศึกษาระบบโซคา ณ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้” ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข