70 ปีร่วมใจสู่อาเซียน (ASEAN DAYS)

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2556 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “70 ปีร่วมใจสู่อาเซียน (ASEAN DAYS)” ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคาร ก.ส.ท. โทรคมนาคม (บางรัก)

อ่านต่อ »

มหาวิทยาลัยโซคาทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ ในการออกรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยโซคา (Soka University) ประเทศญี่ปุ่นในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุข และความเจริญพัฒนาของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

อ่านต่อ »

สมาชิกกลุ่ม Happy Voice สอบผ่านมาตรฐานการเป็นผู้ประกาศ

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ทีมจัดรายการวิทยุกลุ่ม Happy Voice ซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายยุวชนชาย – หญิง ของสมาคมฯ เข้าร่วมการสอบมาตรฐานการเป็นผู้ประกาศสถานีวิทยุเสียงจากแม่โจ้ และได้ผ่านการสอบทั้ง 5 คน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ่านต่อ »
วารสารสู่ความสุข