ตัวแทนยุวชนจัดบรรยายในหัวข้อ “New Trend 4 New Teen” (เทรนด์ใหม่ชีวิตวัยทีน)

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญวิทยากรจากสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเพื่อบรรยายในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อ “New Trend 4 New Teen” (เทรนด์ใหม่ชีวิตวัยทีน) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยากรจากตัวแทนยุวชนชาย-หญิง รวมภาคอีสาน 2 ได้นำเสนอคำชี้นำอาจารย์อิเคดะสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมสนุกสนานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและตั้งใจที่จะเป็น N-O-B-L-E Youth

วารสารสู่ความสุข