คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ตระหนักดีในเรื่องความสำคัญและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ นั้นสมาคมฯ เก็บรักษาไว้เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ นั่นคือการอุทิศตนเองให้กับการสร้างความสุขของส่วนบุคคลที่มีพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินเป็นพื้นฐาน ส่งเสริมในด้านการศึกษา วัฒนธรรม เชื่อมร้อยสันติภาพให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคมและประเทศ

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว”) เป็นการแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ที่สมาคมฯ อาจจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ตลอดจนวิธีการเข้าถึง แก้ไข วิธีการใช้สิทธิ์ของท่านในการดำเนินการประการอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อสมาคมฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 1. ช่องทางที่สมาคมฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่สมาคมฯ ผ่านเอกสารซึ่งท่านประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มีแจ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง ผ่านเอกสารในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผย(ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นคราวๆและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่นๆ) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย
  2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  3. ข้อมูลการศึกษาและการทำงาน เช่น ลักษณะงาน 
  4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความรู้ความชำนาญพิเศษ ภาษาที่ถนัด
  5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ความเชื่อในศาสนาหรือปรัชญา กรุ๊ปเลือด ข้อมูลสุขภาพ
  6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ สมาคมฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่สมาคมฯจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี)
 3. สมาคมฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
  สมาคมฯ จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกนำไปใช้ เปิดเผยหรือโอน เพื่อวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้
  1. เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ
  2. เพื่อการติดต่อ สื่อสาร ดูแล และแจ้งข้อมูลสำคัญของสมาคมฯ กับสมาชิก รวมถึงการจัดส่งใบเสร็จรับเงินทำบุญ สื่อสิ่งพิมพ์สมาคม ของที่ระลึกตามโอกาสต่าง ๆ และอื่น ๆ
  3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างองค์กร
  4. เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านคุณภาพและการฝึกอบรม รวมถึงการติดต่อประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  5. เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์
  6. เพื่อวัตถุประสงค์การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และวารสารของสมาคมฯ
 4. สมาคมฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรักษาไว้เป็นความลับแต่ทั้งนี้ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้ความยินยอนของท่านหรือการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งสมาคมฯเราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลต่างๆดังต่อไปนี้
  1. ผู้นำที่ได้รับการแต่งตั้งและประกาศโดยสมาคมฯ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามเงื่อนไขที่สมาคมฯ กำหนด โดยการเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เท่านั้น
  2. องค์กรในเครือที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ (เช่น สมาคมโซคา, สมาคมโซคาสากล)
 5. สมาคมส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
  เนื่องจากสมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั่วโลก ในบางครั้ง เช่นการจัดฝึกอบรมระหว่างประเทศ การมอบของที่ระลึก หรืออื่น ๆ สมาคมฯ จำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ ซึ่งอาจมีที่ตั้งทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ทั้งนี้ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ สมาคมฯ จะขอให้ท่านให้ความยินยอมต่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่นก่อน
 6. ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  สมาคมฯ มีมาตรการความปลอดภัยอันเหมาะสม เพื่อใช้ในการป้องกันการเข้าถึง การประมวลผล การลบ การสูญหาย หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกทั้งมีการปรับปรุงอัปเดตความปลอดภัยของระบบในการดูแลรักษาข้อมูลในทุก 3 – 6 เดือน
  สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ กรณีหากความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงทั้งในกรณีการเสียชีวิต หรือจากการแจ้งความประสงค์ของตัวท่านเอง หรือหากมีการกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นประการอื่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมาคมฯ ปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสมเพื่อทำการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้นอีกต่อไปแล้ว
 7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
  สิทธิของท่านในข้อนี้เป็นสิทธิตามกฎหมาย โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และในกรณีท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดา และ/หรือมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์
  1. สิทธิขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้สมาคมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าได้กระทำในช่วงเวลาใด ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเช่นว่านั้นเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสมาคมฯ 
  2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมฯ และขอให้สมาคมฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้สมาคมฯ เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
  3. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ 
  4. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  5. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผล หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์
  6. สิทธิร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม
  สมาคมฯ มีสิทธิในการเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้สมาคมฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งสมาคมฯ เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
 9. วิธีการติดต่อสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
  หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย” หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 102/27               ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือโทร. 02-962-5777

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วารสารสู่ความสุข