สมาคมสร้างคุณค่าสากล

ธงสัญลักษณ์ของสมาคมสร้างคุณค่าสากล

งค์กรเอสจีไอ หรือ สมาคมสร้างคุณค่าสากล (Soka Gakkai International : SGI) ก่อตั้งโดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1975 เป็นองค์กร NGO (Non Governmental Organization องค์กรพัฒนาเอกชนของสหประชาชาติ) ที่มีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคน ใน 192 ประเทศและเขตการปกครอง (ข้อมูลปี ค.ศ. 2008) สำหรับสมาชิกเอสจีไอนั้น พุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนินก็คือ ปรัชญาแห่งการเพิ่มพลังศักยภาพให้กับบุคคลแต่ละคน และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ซึ่งสามารถทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองและรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองได้

ในฐานะผู้ปฏิบัติศรัทธา สมาชิกเอสจีไอ จะเพียรพยายามในชีวิตประจำวัน โดยให้เกิดความสามารถพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ สร้างคุณค่าได้ในทุกสถานการณ์ ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ครอบครัว และท้องถิ่นของตน

กิจกรรมของเอสจีไอ

สมาชิกเอสจีไอ

 1. ส่งเสริมสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษาไปสู่ทั่วโลก โดยอยู่บนพื้นฐานของพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน
 2. ส่งเสริมให้ทั่วโลกเกิดสันติภาพ โดยการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนธรรมดาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
 3. ส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติพุทธธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน ซึ่งเป็นคำสอนแห่งสันติภาพที่แท้จริง ด้วยพื้นฐานเช่นนี้มุ่งให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีตามขนมธรรมเนียมและกฏหมายของแต่ละประเทศ

กฏบัตรเอสจีไอ

กฏบัตรเอสจีไอ ได้มีการประกาศขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 ในที่ประชุมหัวหน้าระดับภาคครั้งที่ 93

กฏบัตรนี้ ซึ่งได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรถึงแนวปรัชญาและหลักเกณฑ์ในการเคลื่อนไหวของเอสจีไอไว้อย่างชัดเจนนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการยกร่างกฏบัตรเอสจีไอมาหลายครั้ง และบัญญัติขึ้นมาโดยได้รับความเห็นชอบจากประเทศต่าง ๆ ในเครือข่ายเอสจีไอ

ในคำนำของกฏบัตร ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า “พวกเราสมาชิกและหมู่คณะทั้งหมด ที่ประกอบขึ้นเป็นองค์กรโซคาสากล (เอสจีไอ) นั้น มีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อ การศึกษา วัฒนธรรม และสันติภาพ โดยยึดถือพุทธธรรมเป็นพื้นฐาน”

และได้ทำให้เกิดเป็นกฏบัตร 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. เอสจีไอ จะส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และสันติภาพของมวลมนุษยชาติ โดยอยู่บนพื้นฐานของพุทธธรรมที่ให้ความเคารพศักดิ์ศรีของชีวิต
 2. เอสจีไอ ในฐานะ พลเมืองโลก จะปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างชนชาติ
 3. เอสจีไอ จะเคารพและปกป้อง เสรีภาพในการนับถือศาสนา
 4. เอสจีไอ จะส่งเสริมความเข้าใจในพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนิน ให้กว้างขวาง ดวยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหมู่ประชาชน และทำให้แต่ละคนบรรลุถึงซึ่งความสุขได้
 5. เอสจีไอ จะส่งเสริมสมาชิกให้เป็น พลเมืองดี และบำเพ็ญคุณประโยชน์ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละสังคม ในแต่ละบ้านเมือง
 6. เอสจีไอ จะเคารพใน เสรีภาพ และ ความเป็นเอกเทศ ของแต่ละองค์กรที่อยู่ในเครือข่าย โดยให้สอดคล้องกับสภาพทั่วไปของแต่ละประเทศ
 7. เอสจีไอ จะให้ความเคารพต่อ ศาสนา อื่น จะพูดคุยสนทนาและแสวงหาความร่วมมือกันในการแก้ไข ปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยชาติ โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ เมตตาธรรม ของพุทธศาสนา
 8. เอสจีไอ จะเคารพต่อความหลากหลายของ วัฒนธรรม และส่งเสริมสมาชิกให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นชุมชนสากลที่มีความสมัครสมานสามัคคีกัน
 9. เอสจีไอ จะส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิด การปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บน พื้นฐานของพุทธปรัชญาแห่งการอยู่ร่วมกัน
 10. เอสจีไอ จะสนับสนุนการส่งเสริมการศึกษาใน แนวทางแห่งการค้นคว้าหาความจริง พร้อมทั้ง พัฒนาความรู้ และการศึกษา เพื่อทำให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างบุคลิกลักษณะของแต่ละคน และนำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุข

ในแต่ละประเทศจะอยู่ภายใต้ธงแห่งกฏบัตรเอสจีไอที่ยืนหยัดใน “แนวคิดแห่งพลเมืองโลก” “เจตนารมณ์แห่งจิตใจที่กว้างขวาง” และ “การให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน” พร้อมกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของมวลมนุษยชาติ และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมมนุษย์

วารสารสู่ความสุข